Personuppgiftshantering

Nedan kan du läsa om vår hantering av personuppgifter. Vi värnar om våra resenärers och kunders integritet och vill därför beskriva hur hanteringen går till. Det är viktigt att du som kund vet när vi samlar in information om dig, varför vi samlar in information, vilken information vi samlar in, vilka uppgifter som förs vidare samt dina rättigheter.

Om du har frågor eller känner dig otrygg kring vår hantering av dina personuppgifter så kan du alltid kontakta oss på 08-452 96 96 eller e-post info@lasochres.se

All hantering av personuppgifter sker enligt den europeiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvar

Läs och Res Norden AB är personuppgiftsansvarig och därigenom ansvarig för all hantering av personuppgifter rörande våra resenärer och övriga kunder.

När samlar vi in information?

Vi samlar in personuppgifter om våra resenärer och övriga kunder i samband med:

- Bokning av resa

- Anmälan till nyhetsbrev

- Beställning av resekatalog

- Eventuell övrig kommunikation med oss

Varför samlar vi in information?

Vi samlar i huvudsak in dina uppgifter för att kunna leverera de tjänster och produkter du har beställt av oss. När du bokar en resa med oss, anmäler dig till nyhetsbrev eller beställer en resekatalog ger du aktivt ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter enligt denna policy. Vi kommer ej att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig om du ej samtycker till denna personuppgiftshantering. Samma gäller om du av någon anledning vill ha dina personuppgifter raderade.

För att fullfölja vårt åtagande till dig använder vi de personuppgifter du lämnat till oss för att kunna ge dig information och service i förhållande till den tjänst du har beställt av oss. Vi använder även dina uppgifter för att utveckla våra tjänster i framtiden. Exempel på detta är när vi utvärderar en resa efter genomförande. Vi hanterar även dina kunduppgifter i vår interna administration, såsom bokföring och revision.

Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev eller avsäga dig kommande utskick av exempelvis resekataloger. Du kan också kontakta oss om du vill få ett registerutdrag på dina personuppgifter eller om du vill bli borttagen från vårt kundregister.

Vilken information samlar vi in?

Vid bokning av resa

När du bokar en resa med oss samlar vi in namn, adress, telefonnummer, e-post, födelsedatum, kön, nationalitet samt kontaktuppgifter till anhörig. Särskilda uppgifter som exempelvis hälsa och specialkost lämnas alltid frivilligt och på resenärens eget initiativ. På vissa resor, exempelvis om du ska genomföra en resa där vi står för visumhanteringen, kommer vi även att samla in dina passuppgifter samt eventuell annan kompletterande information.

Vid anmälan till nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt digitala nyhetsbrev registreras endast ditt namn och e-postadress.

Vid beställning av resekatalog

När du beställer vår resekatalog registreras endast ditt namn och adress. Om du önskar så anger du även din e-postadress för att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev. Du kommer att fortsätta att få våra utskick tills dess du meddelar oss att du ej längre önskar dessa.

Vilka uppgifter förs vidare?

När du bokar en resa med oss används dina uppgifter för att boka hotell, aktiviteter och eventuella inrikesflyg. Uppgifterna lämnas ut till de partners vi samarbetar med för att vi ska kunna leverera den överenskomna tjänsten (resan). De uppgifter vi för över är för- och efternamn samt i vissa fall e-post och telefonnummer. Eventuell överföring av uppgifter till tredje land sker om du ska genomföra en resa till ett land som inte är medlem i EU eller EES. Inför en resa delar vi samtliga resenärers för- och efternamn, e-post, telefonnummer samt bostadsort med de andra deltagarna i gruppen.

Vissa personuppgifter kan lämnas från oss (personuppgiftsansvarig) till en leverantör av en vara eller tjänst. Dessa leverantörer blir då personuppgiftsbiträden och hanteringen av dina uppgifter regleras i ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på leverantör där ett sådant avtal tillämpas är mellan oss och det tryckeri där vi trycker våra resekataloger. I samband med tryck lämnas från oss då uppgifter för adressering (namn och adress). Personaluppgiftsbiträden är skyldiga att följa de instruktioner som finns i avtalet och får inte använda tillhandahållna personuppgifter till andra ändamål än vad som regleras i avtalet.

Personuppgifter kan även lämnas ut om utlämnade sker med stöd av lagar, förordningar eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig eller vad som är föreskrivet i ditt samtycke gentemot oss. Vi genomför årligen en gallring av vårt kundregister där personuppgifter raderas.

Om du har beställt vår resekatalog eller prenumererar på vårt digitala nyhetsbrev så sparas dina uppgifter så länge du själv väljer att motta dessa produkter från oss.

Vissa personuppgifter sparas i enlighet med gällande lagreglering, exempelvis bokföringslagen.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få information om de personuppgifter vi har registrerat om dig.

All hantering av dina personuppgifter som föranleds av en avtalad tjänst mellan oss och dig sker utan aktivt samtycke från din sida. All annan hantering sker med stöd av samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du har även rätt begära ut all den information som finns om dig, samt om så önskas, få dina uppgifter raderade, begränsade eller stoppade för vidare hantering. Om du väljer att få dina uppgifter raderade kommer endast de uppgifter vars existens regleras genom lagar eller förordningar, exempelvis bokföringslagen, att fortskrida.

Om du av någon anledning anser att vi bryter mot gällande dataskyddsförordning har du alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen.