Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften på våra resor är vanligtvis 2000 kr. Vissa resor kan dock på grund av stora förutbetalda kostnader ha en högre anmälningsavgift. Avgiften är en delbetalning på resans pris och dras av på slutfakturan. Anmälningsavgiften skall vara betald senast 14 dagar efter anmälan. Vid bokning mindre än 60 dagar innan resan startar skall anmälningsavgiften betalas omgående. Din anmälan är bindande först när inbetalning av anmälningsavgiften har skett.

Resegaranti

Läs & Res har ställt lagenlig resegaranti till Kammarkollegiet. Detta innebär att samtliga resenärers inbetalda belopp till en resa är försäkrade för de fall Läs & Res skulle drabbas av konkurs eller insolvens mellan tiden för anmälan och resans genomförande.

Minimiantal deltagare

På vår hemsida anges respektive resas minimiantal av anmälda resenärer för att vi skall kunna bekräfta och genomföra resan. Vanligtvis bekräftas en resa vid minimum sex resenärer. Om inte minsta antal deltagare uppnås, har Läs & Res rätt att ställa in resan. Vi försöker dock ändå att om möjligt genomföra resan till utsatt pris. Ibland kan vi dock tvingas ta ut ett pristillägg. Detta pristillägg kan aldrig överstiga 8 % av resans ordinarie pris.

Att boka flyg

På vår hemsida kan du se när en resa är bekräftad. Först då kan du boka flyg. Om vi tvingas ställa in en resa som redan är bekräftad ersätter vi avbokningskostnaderna för ditt flyg (gäller dock inte om vi måste ställa in en resa på grund av så kallad force majeur, se stycket inställd resa). Om du bokat flyg trots att resan inte är bekräftad, ersätter vi inga kostnader för din egen avbokning av flyg. Samling sker under dag 1 på vårt boende på samlingsorten. Den dagen då resan avslutas kan du påbörja din hemresa.

Priser och villkor

De priser som anges på vår hemsida för aktuella resor gäller tills vidare. Vi förbehåller oss rätten att justera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader, exempelvis högre kostnader för inrikesflyg eller vid större förändringar av bränslekostnader eller valutakurser. Eventuella förändringar av priset skall meddelas resenären senast i samband med slutfakturering, det vill säga ca 60 dagar innan resans startdatum. Om prisjusteringen överstiger 8 % av resans pris har du rätt att avboka din resa utan avbokningsavgift.

Rabatter

Nedan finns våra ordinarie rabatter. Utöver dessa har vi ibland tillfälliga kampanjer med ytterligare rabatter. Samtliga rabatter går att kombinera upp till ett maxbelopp om 2000 kr per resa.

Stamkundsrabatt
Vi har en stamkundsrabatt som innebär att du får 500 kr i rabatt redan från din andra resa med oss. Från och med din 5:e resa får du 1000 kr i rabatt. Från din 10:e resa får du 1500 kr i rabatt.

Boka-tidigt-rabatt
Alla anmälningar som sker minst sex månader innan resans startdatum erhåller en boka-tidigt-rabatt på 700 kr.

Under 20-rabatt
Barn eller tonåring som på resans startdag ej har fyllt 20 år får en rabatt på 2000 kr. För våra familjeresor gäller särskilda villkor: barn som på dagen för resans start ännu ej har fyllt 12 år betalar barnpris på en familjeresa. För den som har fyllt 12 år, men ej 20 år, erhåller istället "under 20-rabatten" och avdrag sker med 2000 kr.

Enkelrumstillägg

Det angivna enkelrumstillägget gäller för eget rum på de hotell där detta är möjligt. I samband med byboende, övernattning på båtar eller tåg kan enkelrum oftast inte erbjudas. Enkelrum bör bokas samtidigt som anmälan till resan och erbjuds i mån av plats. Observera att enkelrumstillägget skall vara specificerat på din slutfaktura eller på en separat tilläggsfaktura för att bokningen skall gälla.

Slutbetalning

Slutbetalning skall vara erlagd 40 dagar före resans startdatum. Vi skickar slutfaktura cirka 60 dagar innan resans startdatum.

Ombokning eller avbokning av resa

Vid ombokning av resa gäller följande:

Du har rätt att kostnadsfritt omboka dig till en annan avgång av samma resa alternativt till en annan valfri resa så länge detta görs tidigare än 60 dagar innan resans start. Därefter gäller samma villkor som vid avbokning av resa.

Vid avbokning av resa gäller följande:
• Avbokning tidigare än 60 dagar före resans startdatum: Resenären betalar en avbokningsavgift på 500 kr. Resterande anmälningsavgift återbetalas.
• Avbokning 60-41 dagar före resans start: Anmälningsavgiften är förverkad.
• Avbokning 40-30 dagar före resans start: resenären betalar 75 % av resans pris.
• Avbokning mindre än 30 dagar innan resans start: resenären betalar 100 % av resans pris.

Avbokning skall göras på telefon 08-452 96 96 eller på e-post: info@lasochres.se.

För skräddarsydda resor, resor i egen grupp samt för ett fåtal av våra ordinarie gruppresor gäller särskilda avbokningsregler. Dessa meddelas senast vid fakturering av anmälningsavgiften.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar starkt att du tecknar ett avbeställningsskydd. Du kan göra ett tillägg i din hemförsäkring eller köpa en separat avbeställningsförsäkring. Tänk på att noga kontrollera villkoren om du väljer att teckna ett avbeställningsskydd genom ett betal-/kreditkortsföretag.

Inställd resa

Vi kan ställa in en resa om minsta antal deltagare ej uppnås. De som bokat och betalat anmälningsavgift till en resa som vi måste ställa in på grund av för få anmälda, återfår anmälningsavgiften utan avdrag. Om du har bokat flyg trots att resan ej är bekräftad, ersätter vi inga kostnader för avbokningen av flyget. Vi förbehåller oss också rätten att ställa in en resa på grund av force majeur. Med force majeur menas exempelvis naturkatastrof, krigshandling eller strejk; händelser som har en genomgripande påverkan och inte kunnat förutses.

Pass och visum

Pass krävs på de flesta av våra resor. Passet skall vara giltigt minst sex månader efter avslutad resa och innehålla minst 2 tomma sidor. Kontrollera att ditt pass är helt. Om du vid resans start saknar godkänt pass samt eventuellt visum för aktuell resa sker ingen återbetalning. När vi ordnar visum måste du lämna ansökningshandlingar och pass till oss senast på angivet datum. För visering som inkommit till oss senare än angivet datum tar vi ut en hanteringsavgift på 500 kr plus eventuella merkostnader. Vi tar inte ansvar för att sent inkomna pass hinner viseras. Ditt viserade pass returneras till dig cirka en vecka innan resan startar. Om du av någon anledning behöver ditt pass tidigare måste du komma överens med oss om detta i god tid. För separat visering tar vi ut en hanteringsavgift på 500 kr plus eventuella merkostnader. Du kan också välja att ordna visum själv.

Kontroll av färdhandlingarna

Resenären är skyldig att själv kontrollera eventuella biljetter och visum så snart de erhålls. Eventuella felaktigheter skall påtalas till Läs & Res omgående.

Reseförsäkring

Du behöver ha en försäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom, olycksfall samt täcker kostnader för eventuell hemtransport. Du ansvarar själv för att kontrollera att försäkringen gäller för hela resplanen. Detta är ett villkor för deltagande i resan. Ta med en kopia på försäkringsbeviset under resan.

Resplan

Aktuell resplan för varje resa finner du på vår hemsida. Resornas karaktär gör det dock omöjligt att på förhand garantera en exakt resplan. Resplanen för respektive resa är därför preliminär. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av resan, på grund av tvingande omständigheter eller i syfte att förbättra resan. Om du väljer att avvika från gruppens resplan måste du själv betala kostnaderna för de transporter och boenden som följer i och med avvikelsen.

Lokala regler, lagar och sedvänjor

Resenären är skyldig att rätta sig efter och respektera på platsen gällande regler, lagar och sedvänjor, samt visa respekt och gott uppträdande mot såväl medresenärer, reseledare som lokalbefolkningen. Vid upprepade eller grova överträdelser mot detta förbehåller vi oss rätten att avstänga resenären från resan.

Reklamation

Är du missnöjd med din resa skall du omgående framföra dina klagomål till din reseledare eller ringa till Läs & Res. På så sätt får vi möjlighet att åtgärda eventuella felaktigheter direkt. Eventuell reklamation ska göras skriftligen till Läs & Res senast två månader efter hemkomst.